My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
7309022408 : Fang fa lun/ Liu Mingjin zhu.  2000 1
7309023501 : Zhonghua qian gu jia ju ci dian / Hu Qiguang, Qiang Yonghua bian zhu.  1999 1
7309023579 : Zhongguo dang dai wen xue shi jiao cheng / Chen Sihe zhu bian.  2005 1
7309024052 : Xin bian Zhongguo dang dai wen xue zuo pin xuan / Xu Daoming, Zhu Wenhua zhu bian.  2000 1
Your entry 7309024818 would be here
7309025008 : Wu Zhongjie ping dian Lu Xun za wen / Wu Zhongjie bian zhu.  2000 1
7309025016 : Cheng xiang kong jian rong he lun : wo guo cheng shi hua ke chi xu fa zhan guo cheng zhong cheng xiang kong jian guan xi de xi tong yan jiu / Wang Zhenliang zhu.  2000 1
7309025172 : Yu lun jian du yu xin wen jiu fen / Wang Qianghua, Wei Yongzheng zhu bian.  2000 1
7309025210 : Chi wan da Shanghai / Hong Pimo zhu.  2000 1
7309025229 : Zhongguo jin rong gai ge de li lun yu shi jian / Hu Hai'ou, Wu Guoxiang zhu.  2000 1
7309025245 : Zhongguo ren kou shi / [Ge Jianxiong zhu bian].  2002 1
730902558x : Sheng tai cheng shi jian she de yuan li he tu jing : jian xi Shanghai shi de xian zhuang he fa zhan / zhu bian Wu Renjian ; fu zhu bian Wang Xiangrong, Dai Liufang.  2000 1
7309026063 : Zhongguo ren kou shi / [Ge Jianxiong zhu bian].  2002 1
7309026489 : Zhongguo ke ji de ji shi : Ye Qisun he ke xue da shi men / Yu Hao, Huang Yanfu zhu.  2000 1
7309027329 : Zhongguo gu jin dai jin rong shi / Ye Shichang, Pan Liangui zhu.  2001 1
7309027752 : Zhongguo ren kou shi / [Ge Jianxiong zhu bian].  2002 1
7309028007 : Da di shang de "yu zhou" : Zhongguo jian zhu wen hua li nian / Wang Zhenfu zhu.  2001 1
7309028015 : Gong shi zhi hun : Ru dao shi yu Zhongguo jian zhu wen hua / Wang Zhenfu zhu.  2001 1
7309028023 : Zhonghua yi jiang : Zhongguo jian zhu ji ben men lei / Wang Zhenfu zhu.  2001 1
7309028031 : Ren ju wen hua : Zhongguo jian zhu ge ti xing xiang / Wang Zhenfu, Yang Minzhi zhu.  2001 1
7309028287 : Zhongguo xin shi, 1916-2000 = Zhongguo xinshi / Zhang Xinying bian xuan.  2001 1
7309028554 : 20 shi ji Zhongguo xin wen xue yu chuan bo xue. Ying yong xin wen xue juan / Dan Bo zhu.  2001 1
7309028716 : 20 shi ji Zhongguo xin wen xue yu chuan bo xue. Xin wen shi xue shi juan / Xu Peiting zhu.  2001 1
7309028953 : Du Weiming xue shu zhuan ti fang tan lu : Zongzhou zhe xue zhi jing shen yu ru jia wen hua zhi wei lai / Du Weiming, Dongfang Shuo zhu.  2001 1
7309029011 : Wu yu sheng diao de shi yan yan jiu : Shengdiao / zhu bian You Rujie, Yang Jianqiao ; zhu zhe Ping Yueling ... [deng].  2001 1
7309029399 : Zhongguo wen xue pi ping shi xin bian / Wang Yunxi, Gu Yisheng zhu bian.  2001 1
7309029437 : Zhongguo ren kou shi / [Ge Jianxiong zhu bian].  2002 1
7309029577 : Shi kong sui dao : wang luo shi dai hua chuan bo / Ye Qiongfeng zhu.  2001 1
7309029585 : Kong zhong xiao yuan : wang luo chuan bo yu jiao yu / Fu Rongxiao, Yang Fukang zhu.  2001 1
73090297 : Operational theories of personality.  1974 1
7309029763 : Jia ru WTO hou de Zhongguo dui wai mao yi zhan lüe / Yin Xiangshuo zhu.  2001 1
7309030354 : Kua guo gong si R & D quan qiu hua de qu wei mo shi yan jiu.  2001 1
7309030400 : Xin shi qi Zhongguo xin wen chuan bo ping shu / Yao Fushen zhu bian.  2002 1
730903130x : Shanghai cheng huang miao da guan / zhu bian Gui Guoqiang ; zhuan gao Lu Xiang, Gu Yanpei, Lin Sun.  2002 1
73090314 : Fly away, Paul / Peter Davies.  1974 1
7309031458 : Guo you qi ye he xin lun / chu bian Wu Bolin zhu bian ; bian xie zhe Wu Bolin ... [et al.].  2002 1
7309031555 : Dang dai guang bo dian shi gai lun / zhu bian Lu Ye, Zhao Min.  2002 1
730903161x : Zhongguo ren kou shi / [Ge Jianxiong zhu bian].  2002 1
7309031857 : Xin bian gong wen yu yong ci dian / zhu bian Wang Zhibin ; fu zhu bian Bai Baozeng, Zhou Yanhua, Zhao Shuquan.  2002 1
7309032349 : Zhongguo chuan bo xue : fan si yu qian zhan : shou jie Zhongguo chuan bo xue lun tan wen ji / Zhang Guoliang, Huang Zhixiao zhu bian.  2002 1
7309032683 : Zhongguo gai ge kai fang yu shi jie jing ji : Yu Kaixiang wen ji / Yu Kaixiang bian zhu.  2002 1
73090332ac73090332 : The classic fairy tales / [compiled by] Iona and Peter Opie.  1974 1
73090339 : Comparative studies in Greek and Indic meter.  1974 1
73090341r932 : Justices and Presidents; a political history of appointments to the Supreme Court / Henry J. Abraham.  1974 1
7309034279 : Han Tai guan xi ci de shi jian ceng ci / Gong Qunhu zhu.  2002 1
7309034562 : Mei jie fen xi : chuan bo ji shu shen hua de jie du = Media analysis : interpreting the myth of communication technologies / Zhang Yonghua zhu.  2002 1
730903466x : 20 shi ji chuan bo xue jing dian wen ben / zhu bian Zhang Guoliang.  2003 1
73090347r8173090347 : Children and adolescents; interpretive essays on Jean Piaget.  1974 1
7309034821 : Dian shi wen hua chuan bo dao lun.  2003 1
73090349r983 : Philosophy, morality, and international affairs; essays edited for the Society for Philosophy and Public Affairs / Virginia Held, Sidney Morgenbesser [and] Thomas Nagel.  1974 1
73090351r85 : San Francisco, 1846-1856 : from hamlet to city / Roger W. Lotchin.  1974 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next