My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
86169901her97 : Ksovim fun geṭo / ʻImanuʼel Ringelblum.  1985 1
86169944 : La classificazione tipologica delle lingue di J.H. Greenberg : valutazione critica e saggi di applicazione / Marco Merlini.  1985 1
86169973 : Sanada-ke kachū meisaisho / Kokuritsu Shiryōkan hen.  1986 1
86169994r96 : Trattati scientifici nel Veneto fra il XV e XVI secolo / saggi e studi di Ezio Riondato ... [and others] ; introduzione di Ezio Riondato.  1985 1
Your entry 8617005459 would be here
86170179 : Amiternum e il suo territorio in età romana / Simonetta Segenni ; prefazione di Emilio Gabba.  1985 1
86170185 : The price of the ticket : collected nonfiction, 1948-1985 / James Baldwin.  1985 1
86170245 : D'Egitto in Ierusalemme : studi danteschi / Silvio Pasquazi.  1985 1
86170283acnr94 : Guo Moruo yan jiu / Zhongguo Guo Moruo yan jiu xue hui "Guo Moruo yan jiu" bian ji bu bian.  1996 1
86170330r972 : The revised Canadian Constitution : politics as law / Ronald I. Cheffins, Patricia A. Johnson.  1986 1
86170350r93 : Disegni veneti di collezioni olandesi : catalogo / a cura di Bernard Aikema e Bert W. Meijer ; presentazione di Bruno Visentini.  1985 1
86170440acnr94 : Shandong gu dai si xiang jia / Liu Weihua, Zhao Zongzheng zhu bian.  1985 1
86170473r952 : Problèmes & méthodes de la biographie.  1985 1
86170511acn : Nü bing lie zhuan = Nübingliezhuan / Hanzi zhu bian ; "Nü bing lie zhuan" bian ji zu.  1986 1
86170514 : El "Beato" de Saint-Sever : ms. lat. 8878 de la Bibliothèque nationale de Paris / estudios y comentarios de Xavier Barral i Altet ... [and others] ; versión español del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana por Antonio Cascón Dorado ... [and others].  1984 1
86170560 : Comentarios al Apocalipsis y al Libro de Daniel : edición facsímil del códice de la abadía de Saint-Sever conservado en la Biblioteca Nacional de Paris bajo la signatura Ms. lat. 8878 = Commentaires sur l'Apocalypse et le Livre de Daniel : édition en fac-similé du manuscrit de l'abbaye de Saint-Sever conservé à la Bibliothèque nationale de Paris sous la cote Ms. lat. 8878 / Beato de Liébana.  1984 1
86170608 : Wan li feng yan / Shu Yin.  1984 1
86170890 : Tianshui shi hua / Ma Tiancai.  1985 1
86170944 : Un fabuleux destin : Flora Tristan : actes du premier Colloque international Flora Tristan, Dijon, 3 et 4 mai 1984 / textes de Daniel Armogathe ... [and others], suivis de lettres inédites de Flora Tristan ; présenté par Stéphane Michaud.  1985 1
86170955 : Bei da huang zhi lian / Li Shifei.  1985 1
86171031 : Ding Xilin ju zuo quan ji.  1985- 1
86171228 : Peter Stent, London printseller, circa 1642-1665 : being a catalogue raisonné of his engraved prints and books with an historical and bibliographical introduction / by Alexander Globe.  1985 1
86171245r98 : L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494) / di Elio Conti.  1984 1
86171277 : Roushi de sheng ping he chuang zuo / Zheng Zekui, Sheng Zhongjian.  1985 1
86171311 : Hong lou meng tan kao / Cen Jiazhuo bian zhu.  1985 1
86171347   2
86171407 : Xuan ru ping lin / Zhang Dainian zhu.  1985 1
86171439r972 : Il tempo delle argonautiche : un'analisi del racconto in Apollonio Rodio / Massimo Fusillo.  1985 1
86171453 : Zhejiang bai nian da shi ji : 1840-1945 / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zhejiang sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui.  1986 1
86171474acnr90 : Huang Zongxi quan ji.  1985- 1
86171581 : Gu gong bo wu yuan cang diao qi / Gu gong bo wu yuan bian ; [tu ban she ying Chen Zhi'an, Zhang Zhongqing].  1985 1
86171591r88 : The place of law in Lukács' world concept / by Csaba Varga ; [introduction and chapters 1, 2 translated by Judit Petrányi ; chapters 3, 4, 5, 6 and appendix by Sándor Eszenyi ; translation revised by Jeremy Payne].  1985 1
8617168307 : Nebeska mehanika ; Istorija astronomske nauke / Milutin Milanković ; redaktor, Milan S. Dimitrijević.  1997 1
8617174943 : The five wonders of the Danube / Zoran Živković ; illustrations by Boris Kuzmanović ; translated by Alice Copple-Tošić.  2011 1
86171776aj : Nanbu-ke monjo / [chosaku Washio Junkei].  1939 1
8617178019 : Sabrane pripovetke / Ivo Andrić ; priređivanje i pogovor Žaneta Đukić-Perišić.  2012 1
86171784r98 : Book production and letters in the Western European renaissance : essays in honour of Conor Fahy / edited by Anna Laura Lepschy, John Took, Dennis E. Rhodes.  1986 1
86171805acn : Shao lin yun shui shi ji / Haidengfashi zhu.  1985 1
86171817acn : Chuang zuo xin li yan jiu / Lu Shuyuan zhu.  1985 1
86171871r97 : Die Arbeiter : Lebensformen, Alltag und Kultur von der Frühindustrialisierung bis zum "Wirtschaftswunder" / herausgegeben von Wolfgang Ruppert.  1986 1
86171915acnr95 : Hua qiao cang sang lu / Guangdong sheng zheng xie wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1984 1
86171974r973 : Early hominid scavenging opportunities : implications of carcass availability in the Serengeti and Ngorongoro ecosystems / Robert J. Blumenschine.  1986 1
86172024acn : She hui zhu yi jing ji li yi gai lun / Xue Yongying zhu.  1985 1
86172044r93 : Dialektna͡ia rechʹ russkikh starozhilov Bur͡iatii / Ė.D. Ėrdyneeva ; otvetstvennyĭ redaktor V.I. Rassadin.  1986 1
86172067 : Liu chao mu zhi jian yao / Wang Zhuanghong, Ma Chengming bian zuan.  1985 1
86172089 : Gu dai min yao zhu xi / Chen Dingru, Lai Zhenghai bian [xie].  1985 1
86172116 : Francesco Guicciardini, giornata lincea indetta in occasione del V centenario della nascita : Roma, 12 dicembre 1983.  1985 1
86172134r92 : Kulʹturnye tradi͡tsii narodov Sibiri / otvetstvennyĭ redaktor Ch.M. Taksami.  1986 1
86172137 : Xiangshan chuan shuo / Beijing shi min jian wen xue cong shu bian ji bu, Beijing shi wen lian tu shu bian ji bu.  1985 1
86172163 : Dong Han shi feng ji qi zhuan bian / Zhang Beibei zhuan.  1985 1
86172174acn : Li Qingzhao shi ci ping zhu / Hou Jian, Lü Zhimin ; [cha tu Du Xixian].  1985 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next